İNTRAVEZİKAL KEMOTERAPÖTİK AJAN UYGULAMASI (MİTOMYCİNE-C, EPİRUBİCİNE, ADRİAMYCİNE, THİO-THEPA, VALRUBİCİNE) BİLGİLENDİRME FORMU

Hastanıza yapılan endoskopik değerlendirmede hastanızın mesanesinde tümör olduğu düşünülen lezyon saptanmış ve mesane tümörlerinin tanı, evreleme ve tedavisinde altın standart olan transüretral rezeksiyon-mesane tümörü (TUR-MT) işlemi gerçekleştirilmiştir. 

İnce bir sonda konularak mesane içerisine koruyucu ilaç (Kemoterapi) verilmesi.

Yüzeysel mesane tümörü (mukoza ve submukoza tutulumu olan) olduğu düşünülen hastanıza hastaların % 50-70’inde oluşan tümör nüksünü (tekrarlama) önlemek amacıyla mesane içine Mitomycine-C, Doxorubicine, Epirubicine, Adriamycine, Thio-thepa, Valrubicine gibi kemoterapötik ajanlardan bir tanesi lokal olarak uygulanacaktır. Bu kemoterapötik ajanlar genellikle ameliyattan hemen sonra takılan üretral kateter içinden mesane içine verilir. Eğer ameliyattan sonra kateter takılmadıysa ilacın uygulanması için üretral bir kateter takılması gerekecektir. Mesane içine kemoterapötik ajanın verilmesini takiben sondadan idrar akışı engellenerek ilacın mesane içinde 2 saat kadar kalması sağlanır. İlacın mesanenin tüm duvarlarına temasını sağlamak amacıyla hasta sırasıyla sırtüstü, sağ yan, sol yan ve yüzüstü yatırılır. Hastalarda ilaca bağlı mesanede yanma ve idrara sıkışma hissi gelişebilmektedir. Hasta tolere edebildiği kadar bunlara dayanmaya çalışmalıdır. Tedavinin bitiminde ya da hasta tolere edemediğinde sonda açılarak ilacın boşaltılması sağlanır ve idrar akışı serbest hale getirilir.
Bu işlem esnasında anesteziye ihtiyaç yoktur. Kateter takılması gerekiyorsa işlemden hemen önce dış idrar kanalınıza verilecek olan kayganlaştırıcı jelin lokal anestetik etkisi mevcuttur.

BU İŞLEMİN RİSKLERİ

Bu işlemin taşıdığı bazı riskler/ komplikasyonlar vardır:
  • Mitomycine-c’ye bağlı olarak hastaların yaklaşık %40’ında kimyasal sistit (sık idrara çıkma, idrar yaparken yanma, acil tuvalet ihtiyacı duyma ve acil tuvalet ihtiyacı ile birlikte tuvalete yetişemeden idrar kaçırma) ortaya çıkabilir. Genellikle semptomatik tedavi (ağrı kesiciler, antikolinerjikler ve antihistaminikler) ile düzelir. Nadiren mesane kapasitesinde azalma ve mesane kontraksiyonu (%0.05) gelişebilmektedir. Bu durumlarda mesanenin sonda takılarak dinlendirilmesi ve bir takım ilaçlarla yıkanması gerekebilir ve hatta ek cerrahi tedavilere (mesane kapasitesini arttırmaya yönelik ameliyatlardan mesanenin alınmasına kadar değişen) ihtiyaç duyulabilir. Avuç içlerinde kızarıklık ve soyulma gelişebilir ve ciltte döküntüler oluşabilir. Sıklıkla bunlar ilaç tedavisi ile kendiliğinden gerilerler. Nadiren hastalarda sistemik emilime bağlı olarak lökopeni (beyaz kan hücrelerinin sayısında azalma) gelişebilir. Hastanın yatırılarak tedavisi gerekebilir.
  • Doxorubicine uygulamasında yukarıda tariflenen yan etkilerin yanı sıra mide-bağırsak yan etkiler (bulantı-kusma) ve alerjik reaksiyonlar, Thiothepa ile trombositopeni ve rahatsızlık verici işeme semptomları ortaya çıkabilir.
  • Ameliyat sonrası kateter takılmamış erkek hastalarda nadiren kateter takılması sırasında zorlanma olabilir. Buna bağlı olarak işlem sonrasında idrar yaparken yanma veya hafif kanama görülebilir.
  • İşleme bağlı olarak nadiren idrar yolu enfeksiyonu gelişebilir. Antibiyotik tedavisine ihtiyaç duyulabilir. 

Hastalığınız hakkında bilmeniz gerekenler :

İdrar torbanızın içinde tümör bulunmaktadır. Bu dokunun ne olduğunun anlaşılması gerekmektedir. Mesane tümörlerinin tanı, evreleme ve tedavisinde ilk işlem üretral yoldan yapılan kazıma işlemi-transüretral rezeksiyon-mesane tümörü (TUR-MT)’dir. Şayet mesanenizdeki lezyon tümörse vücudunuzun diğer organlarına yayılma riski mevcuttur. Tümöral dokunun erken safhada yakalanması tedaviniz açısından önem taşımaktadır. En sık rastlanan mesane kanseri değişici hücreli mesane kanseri olup ilk tanı konduğunda mesane kanserlerinin % 60-80’i yüzeyseldir. Değişici hücreli yüzeysel mesane tümörlü olguların tedavisindeki en önemli problem, TUR-MT yapılmasını takiben hastaların % 50-70’inde oluşan tümör nüksü (tekrarlama) ve %10-20’sinde gelişen ilerleme (hastalığın kas tabakasını tutması ve komşu yada uzak organlara sıçraması)’dır. TUR-MT’den sonra bazı kemoterapötik ajanların mesane içine lokal uygulanmasıyla tümör nüksünün ortaya çıkışında azalma ve hastalıksız dönemde uzama sağlanabilmektedir. Bu kemoterapötik ajanların mesane içine lokal uygulanmasıyla; tümör nüksünü önlemek, gözle görülemeyen veya gözden kaçan küçük tümörlerin tedavisinin yapılabilmesi mümkün olabilmektedir. Yüzeyel mesane tümörlerinde ameliyattan sonra erken dönemde (ilk 24saat içinde) mesane içine Mitomycine-C uygulaması ile nüks oranının % 40-50’ye varan oranlarda azaltılması mümkün olmaktadır.

Girişimin yapılmaması durumunda neler olabilir ? :

Bu işlemin yapılmaması durumunda hastalığınızın tekrarlama riski yapılması durumuna kıyasla yaklaşık %40-50 oranında daha yüksektir. Hastalık tekrarlayabilir ve ilerleyebilir. Mesanenin kas tabakası tutulabilir ve hastalık diğer organlarınıza sıçrayarak bu organlarda yetmezliğe, ağrılara ve yaşam sürenizin kısalmasına neden olabilir.

Alternatif tedaviler

Yapılan çalışmalar kullanılan kemoterapötik ajanlar arasında nüksü önlemede etkinlik açısından fark olmadığını ortaya koymaktadır.

Ortaya çıkabilecek yan etkiler :

  • Sık görülebilen yan etkiler: İdrarda yanma, sık idrar yapma, acil idrar yapma hissi, acil idrar yapma hissi ile birlikte idrar tutamama
  • Nadir görülebilen yan etkiler: İdrardan kan gelmesi, idrar yolu enfeksiyonu, mide-bağırsak yan etkiler (bulantı-kusma), ellerde vücutta döküntüler
  • Çok nadir görülebilen yan etkiler: mesane kapasitesinde azalma ve mesane kontraksiyonu (%0.05), lökopeni, trombositopeni, sepsis

Girişimden önce hastanın dikkat etmesi gereken hususlar :

Daha önce benzer bir tedavi alındı ve yan etki görüldüyse bunlar hakkında hekime ayrıntılı bilgi verilmesi, bu tedavinin olası etkilerinin hekimle bir kez daha konuşulması

Girişimden sonra hastanın dikkat etmesi gereken hususlar :

Kullanılan ilaçların toksik olmaları nedeniyle tuvalet kullanımını takiben ellerin bol sabunla yıkanması, tuvalet temizliği ve sifonun çekilmesine önem verilmesi risk gurubundakilerin korunması açısından önemlidir ve gerekmektedir. Bol sıvı almanız önerilir. Size önerilen ilaç tedavisi ve kontrol önerilerine uyunuz. Beklenmeyen bir durumda doktorunuzla irtibat kurunuz.
WeCreativez WhatsApp Support
Sormak istediğiniz her konuda bize danışabilirsiniz...Asistan Yavuz Savaş
👋 Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim ? Asistan Yavuz Savaş
Call Now Button